Tsumoru Shintake

Awards
1995
1995
2007
2007
2011
2012
2014
Photo of Tsumoru Shintake
Tsumoru Shintake
Professor
1983  PhD in Engineering (Kyushu University, Japan)
1980  BSc in Engineering (Kyushu University, Japan)