Fluorescence Microscopy: from Basics to Advanced

Date: 
13 Nov 2012 to 15 Nov 2012

See the Fluorescence Microscopy: from Basics to Advanced website at
http://groups.oist.jp/hotfm

 

詳細:実験を通して学ぶ光学顕微鏡の基本から高機能顕微鏡ワークショップサイトをご覧になって下さい:
http://groups.oist.jp/hotfm